Jelenlegi hely

Szakdolgozatok

2018. január

h k sz cs p sz v
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30
 
31
 
 
 
 
 

Jó tudni

 • Hogyan írjunk szakdolgozatot?

  A szakdolgozat célja, hogy a végzős hallgató bizonyítsa a választott tudomány-, vagy szakterületen való felkészültségét, a tananyagon túli hazai és nemzetközi szakirodalomban való jártasságát, az elsajátított szakmai ismeretek alkalmazásának képességét, valamint önálló szakmai munkára való alkalmasságát.
  A szakdolgozat elkészítése összetett feladat, amelyhez az alábbiakban Dr. Mihály Péter, egyetemi tanár összeállításában készült módszertani útmutató nyújt segítséget.

 • Tudnivalók a kapcsolt adatokról

  Egyre szélesebb körökben jelentkezik az igény a kutatási adatok nyílt elérésére, illetve az adatok összekapcsolására. Az adatok megnyitásával kapcsolatban megélénkült intézmények közötti párbeszédek szemontjából elengedhetetlen két alapfogalom tisztázása:

  Amíg a nyílt adat a korlátok nélkül elérhető adatokat jelenti, a kapcsolt adatok a gép által értelmezhető és szemantikailag összefügő adatokra utal. Így, egy adat lehet nyílt, de nem kapcsolt, vagy lehet kapcsolt, de nem nyílt. Amennyiben mindkét feltétel teljesül, akkor beszélünk kapcsolt nyílt adatról.

 • Bibliográfiakezelő szoftver: RefWorks

  A bibliográfiakezelő szoftverek segítségével összegyűjthetjük és rendszerezhetjük a különböző forrásokban talált irodalmakat, majd a szoftverben tárolt hivatkozási rendszereknek megfelelő formába önthetjük – egyetlen kattintással.Az alábbi összefoglaló röviden bemutatja a Refworks bibliográfiakezelő program működését.

 • A hivatkozás alapelvei

  A szakdolgozat megírásának fontos előzménye a téma vonatkozó szakirodalmának felkutatása, összegyűjtése, elolvasása és kijegyzetelése. A hivatkozás lényege, hogy a majdani olvasóval közöljük, hogy melyek azok a szövegek, amelyeknek nem mi vagyunk a tulajdonosai, s azt is, hogy az eredeti textusokat hol, milyen forrásban találja meg.

iDEa Tudomány

iDEa Tudóstér

iDEalista

iDEa Portálkapu

A büntetőjogi célok megvalósulása a büntető jogalkotás és jogalkalmazás tükrében

szakdolgozat AJK - 2018, január 6 - 04:32
A büntetőjogi célok megvalósulása a büntető jogalkotás és jogalkalmazás tükrében Zsiros, Bettina Dolgozatomban arra keresem a választ, hogy mi a büntetőjog célja és feladata, valamint hogy a büntetőjog alkalmas-e annak a célnak az elérésére, amit egyrészt a társadalom, másrészt a jogtudomány, harmadrészt pedig a mindenkori kodifikációra nagy hatással bíró politika letéteményesei elvárnak tőle. Ennek során elemzés tárgyává teszem a kodifikáció hazai alakulását a büntetőpolitika változásain keresztül, feltárom a kodifikáció legfontosabb mozgatórugóit, és büntetőjogi termékeit. Összevetem őket a vonatkozó statisztikai adatokkal és megvizsgálom, lehet-e bármilyen összefüggésre lelni a kettő között, s ha igen, lehet-e következtetést levonni belőle. Feltevéseimben abból indulok ki, hogy a büntetőjog célja nem azonos a büntetés Btk-ban megfogalmazott céljaival. A büntetőjog valódi célja az, hogy előmozdítsa a társadalom zavartalan együttélését, a társadalmi harmóniát. Milyen eszközökkel képes ezt elérni? Álláspontom szerint a büntetőpolitikai változások, csakúgy, mint a jogot alakító legtöbb tényező szerepe valószínűleg kisebb a vártnál, és semmiképpen sem azonnali. E tekintetben a feltevésemet a számok visszaigazolták. A büntetőjog céljára vonatkozó legfőbb következtetésem tehát az, hogy a büntetőjog nem igazán az egyes társadalmi jelenségekre, elvárásokra, tudományos eredményekre való reagálásával, hanem pusztán azzal tölti be célját, hogy van, hiszen a társadalom számára egyfajta biztonságérzetet ad az, hogy bűn nem marad büntetlenül. E következtetésem azonos álláspontra vezet Szabó András alkotmánybíróval, aki a 23/1990. (X. 31.) AB határozathoz fűzött párhuzamos véleményében kifejtette: „Nem a büntetés hatásossága, célbeteljesítő alkalmassága (…) a büntetésalkalmazás alapja, hanem az az elv, (…) hogy a bűn büntetést érdemel.”
Kategóriák: Szakdolgozatok

AZ ENYHÍTŐ ÉS A SÚLYOSÍTÓ KÖRÜLMÉNYEK A NEMI ÉLET SZABADSÁGA ÉS A NEMI ERKÖLCS ELLENI BŰNCSELEKMÉNYEK KÖRÉBEN

szakdolgozat AJK - 2018, január 6 - 04:32
AZ ENYHÍTŐ ÉS A SÚLYOSÍTÓ KÖRÜLMÉNYEK A NEMI ÉLET SZABADSÁGA ÉS A NEMI ERKÖLCS ELLENI BŰNCSELEKMÉNYEK KÖRÉBEN Csorba, Cecília Anna 2012-ben hosszas előkészítés és szakmai egyeztetések után elfogadta a Parlament az új büntetőjogi kódexet, ami következő év július elsejével lépett hatályba. Anélkül, hogy ennek részletes tárgyalásába bocsátkoznék, általánosságban elmondható, hogy az új törvény lényegesen szigorúbb a korábbi szabályozásnál. Ez a körülmény a dolgozat témájának szempontjából előrevetíti azt a kérdést, van-e enyhítő körülmény, és ha igen, akkor mennyire tág vagy szűk körben alkalmazható a nemi élet szabadsága és a nemi erkölcs elleni bűncselekmények esetében? A tételes jog szakaszainak összevetése és a gyakorlati példák bemutatása mellett ebben a tárgykörben nem kikerülhetőek azoknak a szemléletbeli változásoknak és ütközéseknek az elemzései, melynek hatására ez a bűncselekménykör az elmúlt évtizedekben egyre nagyobb nyilvánosságot kapott és ezzel együtt egyre jelentősebb az áldozatok szerepének megítélésében bekövetkezett változás is.
Kategóriák: Szakdolgozatok

Gondolatok az ártatlanul beismerésről

szakdolgozat AJK - 2018, január 6 - 04:32
Gondolatok az ártatlanul beismerésről Vágó, Zsolt 2013. év végén akadt a kezembe egy országos hetilap, amelyben arról tudósítottak, hogy a nyomozó hatóság néhány nappal korábban megszüntette a büntetőeljárást egy hajléktalan, nagykanizsai férfival szemben, aki bár ittassága folytán semmi konkrétumra nem emlékezett, de beismerte, hogy az év elején meggyilkolt egy nőt. A nemi erőszak és más erőszakos bűncselekmények miatt már büntetett előéletű férfi ellen a vallomásán túl egy DNS-minta és néhány egyéb tárgyi bizonyíték szólt, azonban utóbb kiderült, hogy semmi köze az általa „bevállalt” súlyos bűncselekményhez.1 Hasonlóan nem találta elégségesnek a vádlotti beismerő vallomást a bíróság abban az ügyben, amikor egy férfi 2010-ben – 15 évvel a történtek után – besétált a rendőrségre azzal, hogy ő követte el 1995. december 1-én a 29.éves pécsi taxis, Gál Csilla meggyilkolását. A kóros elmeállapot szintjét el nem érő személyiségzavaros, szorongásos depresszióban szenvedő, nyugtató és hangulatjavító gyógyszereket szedő „elkövető” – beismerő vallomása szerint – „belső hang parancsára” ölt és úgy gondolta, ha engedelmeskedik, akkor megtorolhat minden rosszat, ami őt korábban érte. Ehhez keresett könnyű célpontot és akadt rá a védtelen taxisofőr nőre. Elmondása szerint azért adta fel magát, mert 2003-ban csatlakozott egy vallási felekezethez, "keresztény lett", és bár tisztában volt azzal, hogy felelősségre fogják vonni, lelkiismeretfurdalás gyötörte, és "le akarta rendezni az ügyet". Az állítólagos elkövetőt 2012. októberében jogerősen is felmentette a bíróság.2 Az ő esetükben „a bűnösségre kiterjedő beismerő vallomásuk” ellenére a hatóságok kellő kritikával illették „a bizonyítékok királynőjét” és megfelelő körültekintéssel, illetve alapossággal járták körbe azok valóságnak megfelelő voltát, valamint az „elkövetők” tényleges szerepét a bűncselekményekben. Azonban voltak olyanok, akiknek nem volt ilyen szerencséjük …
Kategóriák: Szakdolgozatok

Epoxidált növényi olajok alkalmazhatóságának vizsgálata kationos fotopolimerizációban

szakdolgozat TTK - 2018, január 6 - 04:32
Epoxidált növényi olajok alkalmazhatóságának vizsgálata kationos fotopolimerizációban Kovács, Sándor Lajos A globális felmelegedés veszélye, a környezetvédelmi szabályok szigorítása, valamint a kőolajtartalékok kimerülésének fenyegetése, mely a kőolaj alapanyagú termékek iránti növekvő keresletből ered, napjainkban arra készteti társadalmunkat, hogy a fosszilis energiahordozókat megújuló forrásból származó alapanyagokkal helyettesítsük. Sürgősen olyan innovatív technológiákra és megoldásokra van szükség, amelyekkel a termékelőállítás során megújuló alapanyagot használhatunk könnyítve a társadalom fosszilis energiahordozókon alapuló függését, valamint visszaszorítandó a CO2 és egyéb üvegház hatást okozó gázok kibocsátása. Ilyen megújuló alapanyagként szolgálhatnak a növényi olajok. A modern társadalom számára ezek az egyik legjobban hozzáférhető és leghatékonyabban felhasználható polimeralapanyagok. Különös jelentőséggel bírnak az epoxidált növényi olajok, mivel könnyű átalakításuk és szerkezeti sokféleségük számos lehetőséget rejt magában. Fizikai és kémiai tulajdonságaik szinte teljesen megegyeznek a kőolajalapú polimerekével, így alkalmasnak bizonyulnak azok helyettesítésére majd idővel a kiváltásukra. Napjainkban is találunk példákat környezetbarát polimerek előállítására, amelyeket különböző szektorokban már alkalmaznak is, úgymint mezőgazdaság, egészségügy vagy éppen csomagolástechnika. Az ilyen és ehhez hasonló célra készített polimereket számos technikával és mechanizmussal készíthetjük. Ezek közül kiemelendő a fotopolimerizáció, melyet a gyakorlatban is számos helyen alkalmaznak, mint például a fogászatban, csontpótlások során, valamint az elektrotechnikában. Előnyei az egyéb polimerizációs technikákkal szemben, hogy oldószermentes közegben is alkalmazható, gyors, kis energiabefektetés szükséges, ezáltal költséghatékony, valamint egész magas, akár 100%-os, kitermelés érhető el. A mai civilizált világ a környezet tisztaságának a mostani és az eljövő generációk számára való megőrzéséért a „zöld kémia” és a „hármas optimalizálás” (TBL) alapelveket szükséges követni. Célul tűztem ki monomerek, minta az epoxidált szója olaj, len olaj és epoxidált zsír karakterizálása 1H NMR és MALDI_TOF módszerekkel. Továbbá célom volt egy olyan fotopolimerizációs rendszer kiépítése és vizsgálata, amely alkalmas epoxidok kationos polimerizációjára. A rendszer vizsgálatához és optimalizálásához fotopolimerizációhoz általánosan használt UCACURE 1500-at használom.
Kategóriák: Szakdolgozatok

Benzil és hidroxi-etil oldalláncot tartalmazó AAZ3A ligandumok egyensúlyi és Ga(III)-komplexeik kinetikai viselkedése

szakdolgozat TTK - 2018, január 6 - 04:32
Benzil és hidroxi-etil oldalláncot tartalmazó AAZ3A ligandumok egyensúlyi és Ga(III)-komplexeik kinetikai viselkedése Horváth, Dávid Munkám során az AAZ3A-Bz és AAZ3A-HE ligandumok néhány, Ca2+, Mn2+, Zn2+, Cu2+ és Ga3+ ionokkal képzett, komplexének egyensúlyi, valamint a Ga(III)-komplexek kinetikai és szerkezeti sajátságait vizsgáltam. Az AAZTA ligandum gyűrű acetát csoportjainak a GaIII-komplex egyensúlyi, kinetikai és szerkezeti sajátosságainak kialakításában játszott szerepére következtethetünk oldalláncban nem (benzil) vagy csak gyengén (hidroxi-etil) koordinálódó csoportok tartalmazó AAZ3A-Bz és AAZ3A-HE ligandumok és fémkomplexeik részletes fizikai-kémiai vizsgálataiból.
Kategóriák: Szakdolgozatok

Szikes területek eróziós formakincsének vizsgálata geoinformatikai módszerekkel

szakdolgozat TTK - 2017, december 31 - 00:19
Szikes területek eróziós formakincsének vizsgálata geoinformatikai módszerekkel Kiss, Balázs Dolgozatomban a Hortobágyi Nemzeti Park déli részén elterülő Ágota-puszta (püspökladányi határ része) két azonos körülmények között fejlődő és két hasonló nagyságú mintaterületét vizsgáltam a szikes talajok felszínén zajló talajeróziós folyamat mikroformáinak (szikpadkás területek) keletkezésére vonatkozóan.
Kategóriák: Szakdolgozatok

Karboximetilezett polietilén-imin származék előállítása és komplexképzésének vizsgálata: egy potenciális MRI kontrasztanyag

szakdolgozat TTK - 2017, december 31 - 00:19
Karboximetilezett polietilén-imin származék előállítása és komplexképzésének vizsgálata: egy potenciális MRI kontrasztanyag Miklósi, Tamás Sándor A polietilén-imin karboximetilezésével egy jó komplexképző makromolekulás ligandumot állítottam elő. Meghatároztam az összetételét és vizsgáltam a szerkezetét. Spektrofotmetriás titrálással megállapítottam, hogy a cérium ionokkal komplexet képez.
Kategóriák: Szakdolgozatok

2-es típusú veleszületett limfoid sejtek egér tüdőből történő szeparálási módszerének optimalizálása

szakdolgozat TTK - 2017, december 31 - 00:19
2-es típusú veleszületett limfoid sejtek egér tüdőből történő szeparálási módszerének optimalizálása Forgács, Ildikó Noémi Munkánk során a 2-es típusú veleszületett limfoid sejteknek az egér tüdőből történő szeparálásának módszerét állítottuk be. A tüdőlizátumban található ILC2 sejtek dúsítási lépését gyári egér tüdő ILC2 dúsító kittel, és durva szortolással is elvégeztük, hatékonyságát összehasonlítottuk.
Kategóriák: Szakdolgozatok

A triklór-etilén vanádium(V)-H2O2 katalizált bomlásának vizsgálata

szakdolgozat TTK - 2017, december 31 - 00:19
A triklór-etilén vanádium(V)-H2O2 katalizált bomlásának vizsgálata Hajduk, Zsófia Munkám során a TCE vanádium(V)-H2O2 katalizált bomlását vizsgáltam különböző körülmények között. A TCE degradációja során képződő kloridion koncentráció változását ionszelektív elektród segítségével követtem pikolinsav és makromolekulás ligandumok jelenlétében. A folyamat során keletkező kloridionok mennyiségének és a körülmények befolyásoló hatásának meghatározása mellett egy HPLC-s mérési technika kifejlesztésébe is belekezdtünk, mellyel a reakcióelegyekben található komponensek elválasztását és detektálását lehetne a jövőben megoldani.
Kategóriák: Szakdolgozatok

Enforcement of International Arbitral Awards in International Business Relations

szakdolgozat AJK - 2017, december 31 - 00:19
Enforcement of International Arbitral Awards in International Business Relations Ahmad, Waqar Arbitration is an efficient way in the international community to resolve a dispute arising out of contracts between the individuals and members of such communities. In the history, there have been many efforts to establish a legal mechanism to deal international disputes and the enforcement of the decision of such disputes. Till the end of 1950s, recognition of NEW YORK CONVENTION, enforcement of arbitral awards in international business community was mostly dealt by national and diplomatic protection rules which was not that enough to guarantee the enforcement of arbitral awards. This study will focus on the enforcement of international Arbitral awards in international Business Relations with the Global outlook and will also highlight the challenges faced by the international business community for the enforcement of such international arbitral awards.
Kategóriák: Szakdolgozatok

A 14. életévét be nem töltött tanúk védelme a büntető eljárásban

szakdolgozat AJK - 2017, december 31 - 00:19
A 14. életévét be nem töltött tanúk védelme a büntető eljárásban Dr.Eszenyi-Degrell, Csilla Anna A nemi bűncselekmények gyermek ellen történő elkövetése a gyermekben életét végigkísérő nyomot hagy. A rájuk kényszerített korai, ismeretlen szexualitás nagyfokú agressziót eredményez, amit a félelmük, szorongásuk legátol. A történtek nagyban rányomják a bélyeget jövőbeli szexuális és érzelmi életükre, partnerkapcsolataikra, akár lehetetlenné is tehetik a normális párkapcsolat megteremtését. Egy egész életen át elkíséri a bűncselekmény elszenvedőjét, éppen ezért fontos a kiemelt büntetőjogi védelem.
Kategóriák: Szakdolgozatok

Előkészítő ülés a hazai büntetőeljárási rendszerben, különös tekintettel a 2017. XC. törvény rendelkezéseire

szakdolgozat AJK - 2017, december 31 - 00:19
Előkészítő ülés a hazai büntetőeljárási rendszerben, különös tekintettel a 2017. XC. törvény rendelkezéseire Hornyák, Zsolt Sándor A büntetőeljárásról szóló 1998. évi XIX. törvény (továbbiakban: Be.) 2003. július hó 1. napján lépett hatályba, amely időpontot követően, közel száz alkalommal1 került sor módosítására, amely módosítások, mintegy kétezer helyen változtatták meg a törvény szövegét. Ezen számos változtatás a jogpolitikai célokkal és fokozott társadalmi elvárásokkal együtt szükségessé tette egy új, egységes szerkezetű büntetőeljárási törvény elkészítését.
Kategóriák: Szakdolgozatok

Helyszíni szemlék

szakdolgozat AJK - 2017, december 31 - 00:19
Helyszíni szemlék Stefán, János Dolgozatomban a helyszíni szemlék történetét kívánom bemutatni, a közlekedési szabályok fejlődését. Munkám során közel három évtizede végzeztem helyszni szemléket közúti balesetek helyszínén. A balesetek közül a halálos tömegszerencsétlenség egy rendkívül bonyolult, összetett feladat. Az ilyen helyszínekre nehéz előre elméletben felkészülni, ezt kívánom bemutatni egy megtörtént borsodi buszbaleset kapcsán.
Kategóriák: Szakdolgozatok

Some financial modelin in r

szakdolgozat IK - 2017, december 31 - 00:19
Some financial modelin in r mirzaei, ashkan There has been introduced the Black-Scholes, Binomial, And Monte Carlo models, and for European option with Underlying price of 1008, Strike price 1020, Time to maturity of 33 days, annualized volatility of 0.277 and risk-free rate of return and cost of carry of 0.0610 I made the calculation by each model as following: Black-Scholes: call option = 304915, put option= 38.88161 Binomial: with 3 steps: call= 32.97069, put= 39.3608 Monte Carlo: call= call= 30 56437, put= 37.01675 And showed in almost 75 steps Binomial prices tends to Black-Scholes. Calculated Greeks and figured how Delta changes with respect to stock price. Figured the Volatility smile and seen volatility is not constant unlike the assumption of the model using Black-Scholes, and seen it increases as the option came increasingly in the money. Made some standard error of Monte Carlo model calculation for different number of simulation, and then made calculation of knock-in and knock-out calculation for specific barrier level with no rebate paying and seen the prices of them (cui, cuo, cdi, cdo, pui, puo pdi, pdo) changes with respect to different barriers and also seen the sum of In-and-Out prices are as Black-Scholes price, in R mostly by usage of fOptions and fExoticOptions packages.
Kategóriák: Szakdolgozatok

AngularJS base on Web Standards

szakdolgozat IK - 2017, december 31 - 00:19
AngularJS base on Web Standards Ge, Dixuan Web standards, English for Web Standards. ‘Standards’ is a complex word, it is a collection of norms, is jointly developed by the W3C and other standardization organizations, use it to create and explain the basic content of the pageWEB standard is not a standard, but a collection of standards. A web page consists of three parts: Structure, Presentation, and Behavior. The corresponding standard is also divided into three aspects: the structure of the standard language, including XHTML and XML, the performance of the standard language, including CSS, the main standard of behavior, including object models (such as W3C DOM), ECMAScript and so on.Which the main members are
Kategóriák: Szakdolgozatok

Robotok Vezérlése

szakdolgozat IK - 2017, december 31 - 00:19
Robotok Vezérlése Darabos, Dávid Richárd Szakdolgozatom témaválasztásának alapja az volt, hogy a képzésem során megszerzett informatikai tudást hardver oldalról is elmélyítsem, ezért a Debreceni Egyetemi Szilárdtest Fizikai Tanészén zajló biomechanikai kutatásba kapcsolódtam be. A szakdolgozati munkám célja egy félautonóm humaniod robotláb fejlesztése volt alapul véve magát az emberi láb anatómiai tulajdonságait. Szakdolgozatomban bemutattam, milyen ismereteket kellett elsajátítanom a kitűzött cél eléréséhez, továbbá, hogyan tervezte, majd építettem meg a mechanikus lábat.
Kategóriák: Szakdolgozatok

A magyar monetáris politika napjainkban

szakdolgozat IK - 2017, december 31 - 00:19
A magyar monetáris politika napjainkban Nádházi, Nóra A Magyar Nemzeti Bank határozza meg és viszi véghez a monetáris politikát, szabályozza a gazdaságban levő pénz mennyiségét, az árszínvonal alakulását, mindemellett biztosítja a pénzügyi rendszer stabilitását. Az MNB legfőbb döntéshozó szerve a Monetáris Tanács. A Monetáris Tanács hatáskörébe tartoznak a kulcsfontosságú stratégiai döntések (célkitűzések kiépítése és eredményre vezetése, gazdasági növekedés fenntartható ütemének kialakítása, pénzügyi piacok befolyásolása, stb.) meghozatala a gazdaság egészére vonatkozóan. Dolgozatomban a magyar monetáris politika hatásait vizsgálom: bemutatom a monetáris politika célkitűzéseit, a transzmissziós csatornákat, a monetáris politikai eszköztárat, az inflációs célkövetési rendszert, illetve említést teszek a nemkonvencionális jegybanki eszközökről.
Kategóriák: Szakdolgozatok

Felmérés a nyírségi mezőgazdasági termelők növényvédelmi ismereteiről valamint növényvédő szer felhasználásuk gyakorlatáról

szakdolgozat MEK - 2017, december 31 - 00:19
Felmérés a nyírségi mezőgazdasági termelők növényvédelmi ismereteiről valamint növényvédő szer felhasználásuk gyakorlatáról Németh-Turucz, Szabina Napjainkban egyre növekszik az elvárás a fogyasztók részéről a mezőgazdaságban előállított termékek iránt. A megfelelő minőségű termék előállításához komoly növényvédelmi ismeretekre van szükség. Az eredményes növényvédelem elengedhetetlen feltétele, hogy megfelelően képzett szakember végezze a megfelelő növényvédő szerekkel. Ezért vizsgálja a felmérés a gazdálkodók növényvédő szerekkel kapcsolatos ismereteit, és hogy milyen módon használják fel azokat. A felmérés alapja feleletválasztós kérdőív volt, melyet 93 gazdálkodó töltött ki. A kérdőív 68 kérdésből állt. A kapott eredmények alapján történő értékelés bemutatja a nyírségi mezőgazdasági termelők növényvédelmi ismereteinek szintjét valamint e termelők növényvédő szer felhasználásának gyakorlati vonatkozásait.
Kategóriák: Szakdolgozatok

Beltenyésztett kukorica vonalak herbicid érzékenysége a Syngenta Kft-nél

szakdolgozat MEK - 2017, december 31 - 00:19
Beltenyésztett kukorica vonalak herbicid érzékenysége a Syngenta Kft-nél Tóth, Tilla A Syngenta Kft. Kutatási és Fejlesztési csoportjával végeztem 2014–ben és 2015-ben herbicid érzékenységi kísérleteket beltenyésztett kukorica vonalakon. A kutatásunk célja az volt, hogy minél átfogóbb képet kapjunk a vonalak herbicid érzékenységéről, majd ezekkel a tapasztalatokkal gazdagodva, az eredményeket fel is használjuk a szántóföldi termelésben
Kategóriák: Szakdolgozatok

Integrált növényvédelem görögdinnye kártevők ellen és néhány befolyásoló feltétel

szakdolgozat MEK - 2017, december 31 - 00:19
Integrált növényvédelem görögdinnye kártevők ellen és néhány befolyásoló feltétel Zöld, Tünde A növényvédelem fontos meghatározója a termesztéstechnológiának. Az integrált termesztési technológiának az a célja, hogy a lehető legkevesebb vegyszert kijuttatva, az agrotechnikai tényezőket is alkalmazva védjük meg a növényeket, és a kártevő populációt leszorítsuk a kártételi küszöbérték alá. A 2016. évi kísérlet legfőbb célja az volt, hogy a görögdinnye károsítói közé tartozó levéltetvek ellen biológiai ágensek segítségével védekezzünk. Törekedtünk a termesztés csökkentett vegyszerfelhasználással (rovarölő szerek) történő megvalósítására. A kísérletben a fürkészdarazsak (Aphidius colemani és Aphidius ervi) hatékonyságát vizsgáltam szabadföldi görögdinnye termesztésben. A kísérlet magába foglalta a banknövény-rendszert, illetve a virágos sávok alkalmazását. A kísérlet része volt a virágos sávok különböző növényfajain megjelenő természetes ellenségek, parazitoidok megfigyelése is.
Kategóriák: Szakdolgozatok

Oldalak

Feliratkozás tehetseg.idea.unideb.hu hírolvasó - Szakdolgozatok csatornára