Jelenlegi hely

Szakdolgozatok

2018. október

h k sz cs p sz v
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30
 
31
 
 
 
 
 

Jó tudni

 • A hivatkozás alapelvei

  A szakdolgozat megírásának fontos előzménye a téma vonatkozó szakirodalmának felkutatása, összegyűjtése, elolvasása és kijegyzetelése. A hivatkozás lényege, hogy a majdani olvasóval közöljük, hogy melyek azok a szövegek, amelyeknek nem mi vagyunk a tulajdonosai, s azt is, hogy az eredeti textusokat hol, milyen forrásban találja meg.

 • Bibliográfiakezelő szoftver: RefWorks

  A bibliográfiakezelő szoftverek segítségével összegyűjthetjük és rendszerezhetjük a különböző forrásokban talált irodalmakat, majd a szoftverben tárolt hivatkozási rendszereknek megfelelő formába önthetjük – egyetlen kattintással.Az alábbi összefoglaló röviden bemutatja a Refworks bibliográfiakezelő program működését.

 • Tudnivalók a kapcsolt adatokról

  Egyre szélesebb körökben jelentkezik az igény a kutatási adatok nyílt elérésére, illetve az adatok összekapcsolására. Az adatok megnyitásával kapcsolatban megélénkült intézmények közötti párbeszédek szemontjából elengedhetetlen két alapfogalom tisztázása:

  Amíg a nyílt adat a korlátok nélkül elérhető adatokat jelenti, a kapcsolt adatok a gép által értelmezhető és szemantikailag összefügő adatokra utal. Így, egy adat lehet nyílt, de nem kapcsolt, vagy lehet kapcsolt, de nem nyílt. Amennyiben mindkét feltétel teljesül, akkor beszélünk kapcsolt nyílt adatról.

 • Hogyan írjunk szakdolgozatot?

  A szakdolgozat célja, hogy a végzős hallgató bizonyítsa a választott tudomány-, vagy szakterületen való felkészültségét, a tananyagon túli hazai és nemzetközi szakirodalomban való jártasságát, az elsajátított szakmai ismeretek alkalmazásának képességét, valamint önálló szakmai munkára való alkalmasságát.
  A szakdolgozat elkészítése összetett feladat, amelyhez az alábbiakban Dr. Mihály Péter, egyetemi tanár összeállításában készült módszertani útmutató nyújt segítséget.

iDEa Tudomány

iDEa Tudóstér

iDEalista

iDEa Portálkapu

Szikes területek eróziós formakincsének vizsgálata geoinformatikai módszerekkel

szakdolgozat TTK - 2018, október 4 - 14:45
Szikes területek eróziós formakincsének vizsgálata geoinformatikai módszerekkel Kiss, Balázs Dolgozatomban a Hortobágyi Nemzeti Park déli részén elterülő Ágota-puszta (püspökladányi határ része) két azonos körülmények között fejlődő és két hasonló nagyságú mintaterületét vizsgáltam a szikes talajok felszínén zajló talajeróziós folyamat mikroformáinak (szikpadkás területek) keletkezésére vonatkozóan.
Kategóriák: Szakdolgozatok

Karboximetilezett polietilén-imin származék előállítása és komplexképzésének vizsgálata: egy potenciális MRI kontrasztanyag

szakdolgozat TTK - 2018, október 4 - 14:45
Karboximetilezett polietilén-imin származék előállítása és komplexképzésének vizsgálata: egy potenciális MRI kontrasztanyag Miklósi, Tamás Sándor A polietilén-imin karboximetilezésével egy jó komplexképző makromolekulás ligandumot állítottam elő. Meghatároztam az összetételét és vizsgáltam a szerkezetét. Spektrofotmetriás titrálással megállapítottam, hogy a cérium ionokkal komplexet képez.
Kategóriák: Szakdolgozatok

A verseny érdemi befolyásolására alkalmas tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat

szakdolgozat AJK - 2018, október 4 - 14:45
A verseny érdemi befolyásolására alkalmas tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat Mészáros, Beatrix A dolgozat a Gazdasági Versenyhivatalnak a fogyasztók megtévesztésére alkalmas magatartások tilalmával kapcsolatos gyakorlatát tekinti át. Fogyasztóvédelmi hatáskörben a Gazdasági Versenyhivatal fellép a tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatokkal szemben, amennyiben azok a verseny érdemi befolyásolására alkalmasak. A tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat vizsgálata a Gazdasági Versenyhivatal munkájában is kiemelt jelentőséggel bír.
Kategóriák: Szakdolgozatok

A kartelljogi gyakorlat napjainkban

szakdolgozat AJK - 2018, október 4 - 14:45
A kartelljogi gyakorlat napjainkban Kecskés, Alexandra Szeretnék egy kis kitérőt tenni, mi is történt a múltban a kartellek vonatkozásában. A két világháború közötti hazai jogalkotás egyik jelentős kísérlete az volt, amikor is a gazdasági verseny törvényi szabályozására irányuló törekvés jelent meg. A kényszerítő gazdasági valamint a társadalmi körülmények nyomán megszületett törvény alapvetően az állami beavatkozás jogi eszközeit szabályozta. A jogalkotást azonban nagyon heves szakmai és politikai vita kísérte, amelyben felszínre törtek az előterjesztő kormány gazdasági, társadalmi és közpolitikai célkitűzései továbbá a törvényjavaslat dogmatikai és jogtechnikai sajátosságai. A versenyjogi fejlődés - minden bizonnyal a fent leírtak alapján - következő lépcsőfokát jelentette az 1931. évi XX. törvénycikk, a gazdasági versenyt szabályozó megállapodásokról. A törvény nem nevesítette a kartell kifejezést, ennek alapvető oka a fogalom közgazdasági és jogi definiálatlansága volt, hiszen nem igazán voltak tisztában azzal, hogy mit is takar pontosan ez a definíció. A törvény sajátos megoldással fogalmazta meg a rendelkezés hatályát, és teremtett tartalmi összhangot a tudományosan kiforrott gazdasági fogalmak és a tudatosan tágan körvonalazott jogi kategóriák között. Ebben a tekintetben a legfontosabb rendelkezés az l. § volt, amely szerint „az olyan megállapodás vagy határozat, amely árura vonatkozóan a termelés, a forgalom vagy az áralakulás tekintetében, vagy egyébként a gazdasági versenyt korlátozó vagy a versenyt más módon szabályozó kötelezettséget alapít meg (kartell és más hasonló célú jogviszony), csak úgy érvényes, ha írásba foglalták. Ugyanez áll az eredeti megállapodást vagy határozatot kiegészítő vagy módosító ilyen megállapodásra és határozatra is.
Kategóriák: Szakdolgozatok

Munkaerő-kölcsönzés az Európai Unióban

szakdolgozat AJK - 2018, október 4 - 14:45
Munkaerő-kölcsönzés az Európai Unióban Szűcs, Ádám Szakdolgozatomban a munkaerő-kölcsönzéssel kívánok foglalkozni, annak kialakulásától kezdve rendszerbe foglalásán keresztül speciális szabályaiig. Célom, hogy meghatározzam a munkaerő-kölcsönzés helyét a munkajog széles spektrumán belül, felkutassam hogyan is alakult ki ez a viszonylag fiatal jogintézmény, milyen kapcsolat figyelhető meg a munkaerő-kölcsönzés és más jogviszonyok között, mi jellemzi az egyes alanyokat, melyek az európai és magyarországi sajátosságok, mely szabályok azok, amelyek meghatározók e körben. Igyekszem választ adni arra a kérdésre is, melyek az előnyei és hátrányai a jogintézménynek, mi várhat a jövőben erre az atipikus foglalkoztatási formára. Külön foglalkozom az intézmény európai uniós vonatkozásaival, történelmével, jogszabályaival, bírósági gyakorlatával a jogeseteken keresztül. A téma feldolgozása során próbálom megtalálni a hazai és az uniós szabályok hasonlóságait és eltéréseit, választ találni arra, hogy mennyiben megfelelő a jelenlegi szabályozás, és amennyiben nem az, miben lehetne javítani rajta.
Kategóriák: Szakdolgozatok

A pedagógus előmeneteli rendszer munkajogi sajátosságai

szakdolgozat AJK - 2018, október 4 - 14:45
A pedagógus előmeneteli rendszer munkajogi sajátosságai Petróné Zoltai, Katalin Dolgozatomban bemutatom a pedagógusok jogállásának munkajogi sajátosságait, a pedagógusok munkaidejét szabályozó előírásokat, a pedagógus előmeneteli rendszer (PER) vonatkozó szabályait, bemutatom a pedagógus életpálya szakaszait, a célfokozatok elérésének szabályait, a jogszerű foglakoztatás kritériumait, a szakmai gyakorlati idő számítását. Bemutatom, hogy a pedagógus előmeneteli rendszer bevezetésével a pályára kerülő illetve a pályán lévő pedagógusoknak milyen minősítéssel kapcsolatos kötelezettségei keletkeztek, valamint a minősítést, a minősítés jelentőségét fogom bemutatni. Sikertelen minősítés esetén a sikertelenség megállapítását követő lehetséges eljárásról, valamint a sikertelenséghez kapcsolódó munkajogi következményekről is kitérek a dolgozatban. Bemutatom a pedagógusminősítési és pedagógiai-szakmai ellenőrzési szakértőkre vonatkozó munkajogi szabályozásokat is. Az Oktatási Hivataltól kapott adatok alapján elmúlt öt év vonatkozásában összehasonlítom célfokozatonként a minősítésre jelentkezők számának alakulását, a minősítési tervbe bekerült pedagógusok számát, a sikertelen minősítések valamint a sikertelenségre tekintettel benyújtott jogorvoslati kérelmek számának alakulását.
Kategóriák: Szakdolgozatok

A nemi erkölcs elleni bűncselekmények, különös tekintettel a szexuális erőszak kérdéskörére

szakdolgozat AJK - 2018, augusztus 10 - 00:23
A nemi erkölcs elleni bűncselekmények, különös tekintettel a szexuális erőszak kérdéskörére Balogh, Szilvia A dolgozatom témájának a nemi erkölcs elleni bűncselekményeket választottam, azon belül is a szexuális erőszak kérdéskörét igyekszem kellő részletességgel kifejteni. Az élet elleni bűncselekményeket követő legsúlyosabb deliktumról van szó, amelynek bárki áldozatául eshet nemtől, kortól, származástól, vallástól, megjelenéstől függetlenül. Ezért is esett a választásom a szexuális erőszak bemutatására, mert úgy gondolom, hogy egy olyan kiemelt jelentőségű bűncselekményről van szó, amelynek napjainkban nagyobb figyelmet kellene szentelni. A nemi erkölcs elleni bűncselekmények rövid áttekintése után rátérek a szexuális erőszak tényállásának bemutatására. A dolgozatban arra teszek kísérletet, hogy bemutassam azt, hogy a jogalkotó milyen főbb változtatások révén jutott el a szexuális erőszak hatályos szabályozásának kialakításáig és milyen módon tesz eleget a szexuális erőszak szankcionálásának a hazai büntetőtörvénykönyvekben. A történeti kitekintés után részletesen foglalkozom a szexuális erőszak tényállási elemeinek, minősített eseteinek bemutatásával, valamint a bűncselekménnyel kapcsolatosan felmerülő halmazati kérdésekkel. Külön fejezetet szentelek a tizenkettedik életévét be nem töltött személyek sérelmére elkövetett szexuális erőszak értelmezésével kapcsolatban született 2/2016. Büntető jogegységi határozat, valamint az azzal kapcsolatos alkotmányjogi kérdések elemzésére és az ennek következtében bevezetett Btk.- módosítással is foglalkozom. Végül kriminológiai szempontból is vizsgálom a szexuális erőszakot, amellyel kapcsolatban tett megállapításokat statisztikai adatokkal is igyekszem alátámasztani.
Kategóriák: Szakdolgozatok

A középkori nők társadalmi helyzete

szakdolgozat BTK - 2018, augusztus 10 - 00:23
A középkori nők társadalmi helyzete Páll, Petra A dolgozat a középkori, európai nők társadalomban betöltött helyzetével, és szerepével foglalkozik. Fő kérdése, hogy a férfiakhoz képest mennyiben alakult másképpen az életük, ugyanabban a társadalmi osztályban.
Kategóriák: Szakdolgozatok

Oldalak

Feliratkozás tehetseg.idea.unideb.hu hírolvasó - Szakdolgozatok csatornára