Jelenlegi hely

Tudományos diákköri tevékenység (TDK)

2018. május

h k sz cs p sz v
 
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30
 
31
 
 
 
 

Jó tudni

 • Bibliográfiakezelő szoftver: RefWorks

  A bibliográfiakezelő szoftverek segítségével összegyűjthetjük és rendszerezhetjük a különböző forrásokban talált irodalmakat, majd a szoftverben tárolt hivatkozási rendszereknek megfelelő formába önthetjük – egyetlen kattintással.Az alábbi összefoglaló röviden bemutatja a Refworks bibliográfiakezelő program működését.

 • A hivatkozás alapelvei

  A szakdolgozat megírásának fontos előzménye a téma vonatkozó szakirodalmának felkutatása, összegyűjtése, elolvasása és kijegyzetelése. A hivatkozás lényege, hogy a majdani olvasóval közöljük, hogy melyek azok a szövegek, amelyeknek nem mi vagyunk a tulajdonosai, s azt is, hogy az eredeti textusokat hol, milyen forrásban találja meg.

 • Hogyan írjunk szakdolgozatot?

  A szakdolgozat célja, hogy a végzős hallgató bizonyítsa a választott tudomány-, vagy szakterületen való felkészültségét, a tananyagon túli hazai és nemzetközi szakirodalomban való jártasságát, az elsajátított szakmai ismeretek alkalmazásának képességét, valamint önálló szakmai munkára való alkalmasságát.
  A szakdolgozat elkészítése összetett feladat, amelyhez az alábbiakban Dr. Mihály Péter, egyetemi tanár összeállításában készült módszertani útmutató nyújt segítséget.

 • Tudnivalók a kapcsolt adatokról

  Egyre szélesebb körökben jelentkezik az igény a kutatási adatok nyílt elérésére, illetve az adatok összekapcsolására. Az adatok megnyitásával kapcsolatban megélénkült intézmények közötti párbeszédek szemontjából elengedhetetlen két alapfogalom tisztázása:

  Amíg a nyílt adat a korlátok nélkül elérhető adatokat jelenti, a kapcsolt adatok a gép által értelmezhető és szemantikailag összefügő adatokra utal. Így, egy adat lehet nyílt, de nem kapcsolt, vagy lehet kapcsolt, de nem nyílt. Amennyiben mindkét feltétel teljesül, akkor beszélünk kapcsolt nyílt adatról.

iDEa Tudomány

iDEa Tudóstér

iDEalista

iDEa Portálkapu

A magyar iskolarendszer, a magyar felsőoktatás világszínvonalú eredményeiben mindig jelentős szerepet játszott a tanár-diák bensőséges szakmai és emberi együttműködése, amely az elmúlt, több mint öt évtizedben tudományos diákköri tevékenységként vonult be a hazai felsőoktatás történetébe.

A magyar iskolaügyben, a felsőoktatásban mélyen gyökerező önképzőköri tevékenységet, mintegy tovább hagyományozva az ötvenes évek elején a hallgatók egy részében megnyilvánult önképzési szándék, a minőségi képzés iránti igény, a felsőoktatási tudományos utánpótlás elősegítésének szándéka hívta életre. A Hazai felsőoktatásban a tehetséggondozás legfontosabb, legjelentősebb formája a tudományos diákköri tevékenység.

A hallgató-tanár műhelymunka olyan szakmai, emberi kapcsolat, amely hozzájárul ahhoz, hogy a hallgatóban kialakuljon a kitartó munka iránti belső igény, hogy elsajátítsák az érvelés képességét, amely egyrészt jelenti a saját szellemi tevékenységük melletti érvelés képességét és a másik fél szakmai tevékenységének megismerését, elfogadását, azaz a szellemi hozadék iránti tisztelet és alázatot, mint a legalapvetőbb kutatási tulajdonságok. Az intézmények oktatóinak, kutatóinak pedig lehetőséget ad a diákok szakmai jártasságának megismerésére, a szakmai utánpótlás, a PhD-képzésre jelentkezők érdemi kiválogatására.

Mára már az ország csaknem minden felsőoktatási intézményében folyik tudományos diákköri munka. Az utóbbi időben nőtt az egyházi intézmények, alapítványi iskolák és a határon túli felsőoktatási intézmények diákköreinek száma, valamint a művészeti egyetemek, karok, tanszékek bekapcsolódása mára már szinte teljesnek mondható. Arra, hogy valóban tehetséges, kiváló képességű szakemberek kerülnek ki ezekből a tudományos diákkörökből, igen meggyőző bizonyíték, ha az MTA rendes- és levelező tagjai névsorát, az írásos bemutatkozást megnézzük, hiszen szinte mindenki diákkörben kezdte tudományos pályafutását, itt írta első dolgozatát, s köztük szép számmal olyanok vannak, akik ma is TDK témavezetők, s olyanok is, akik kiemelkedő diáktudományos tevékenységet segítő tanári munkájukért Mestertanár Aranyérem elismerésben részesültek.

A tudományos diákkörökben tevékenykedő tehetségekkel való foglalkozás az Oktatási és Kulturális Minisztérium számára is kiemelten fontos feladat. Ezenkívül a tudományos diákköri munkát egyre szélesedő támogatói kör segíti: különböző szakalapítványok, minisztériumok, közéleti személyiségek, illetve cégek, vállalkozások.

Országos Tudományos Diákköri Konferencia (OTDK)

A Országos Tudományos Diákköri Konferencia kétévenként kerül megrendezésre, a legkiválóbb egyetemisták és főiskolások tudományos eredményeinek bemutatási lehetősége, elismert szakemberekből, professzorokból, akadémikusokból álló bíráló bizottságok által hitelesített értékelési fórum. Az országos konferencia döntő, ez a második forduló, amelyet első fordulóként intézményi (kari) konferenciákon való válogatás előz meg, vagyis az országos rendezvényen való bemutatási lehetőség csak intézményi jelölés, továbbá az ezt követő pozitív bírálói javaslat alapján valósulhat meg. Az OTDK-kat az Országos Tudományos Diákköri Tanács az Oktatási Minisztérium és a Magyar Tudományos Akadémia védnökségével, a felsőoktatásban érintett minisztériumok és országos hatáskörű intézmények erkölcsi, anyagi támogatásával szervezi egyre növekvő társadalmi nyilvánosság mellett. A részvétel elsősorban erkölcsi elismerés, olyan lehetőség, amely alkalmat ad a szakmai zsűri és hallgatóság előtti érvelésre, vitára, véleménycserére, tapasztalatgyűjtésre, felkészít a szakterület hazai és külföldi konferenciáin való szereplésre, a saját és mások munkájának, előadásának értékelése révén pedig megerősítést, további ösztönzést adhat a sokszor nem kis áldozatokat követelő kutatómunkához. Emellett a "felnőtt" tudósok, oktatók és kutatók hasznos találkozója, jelentős fóruma is a konferencia. Az igényes, jól szervezett szabadidős programok pedig élményt, kikapcsolódást, jó hangulatot biztosítanak a résztvevőknek.

Forrás: Országos Tudományos Diákköri Tanács (OTDT)
 


A Debreceni Egyetem Mezőgazdaság- Élelmiszertudományi és Környezetgazdálkodási Kar Tudományos Diákköri Tanácsának története és működése

honlap

A Debreceni Egyetem Agrár- és Gazdálkodástudományok Centruma jogelődjében, a Debreceni Agrártudományi Egyetemen a Tudományos Diákkör 1962-ben alakult meg, így a tudományos diákköri tevékenység közel öt évtizedes múltra tekint vissza intézményünkben.

A Debreceni Egyetem Agrárgazdasági és Vidékfejlesztési Karának (jelenleg Gazdálkodástudományi és Vidékfejlesztési Kar) megalakulását, 2002. szeptember 1-jét követően a korábban Mezőgazdaságtudományi, jelenleg Mezőgazdaság- Élelmiszertudományi és Környezetgazdálkodási Kar Tudományos Diákköri Tanácsa önállóvá vált, azóta a Debreceni Egyetem Agrár- és Gazdálkodástudományok Centruma két kari diákköri tanácsa egymástól függetlenül, de szoros együttműködésben végzi munkáját.

 A Tudományos Diákköri Tanács munkáját 3 fős vezetőség irányítja. A Kar minden tanszékének van egy TDK felelőse, akikkel a vezetőség közvetlen kapcsolatot tart. A TDK szervezetet a mindenkori oktatási dékánhelyettes felügyeli. A Mezőgazdaság- Élelmiszertudományi és Környezetgazdálkodási Kar Tudományos Diákköri Tanács vezetőségének szervezeti felépítése az alábbi:

Kari TDT elnök: Dr. habil Juhász Lajos
egyetemi docens
Természetvédelmi Állattani és Vadgazdálkodási Tanszék
Tel: 52/508-444/88432
E-mail: juhaszl@agr.unideb.hu

Kari TDT elnökhelyettes: Dr. Bihari Zoltán
egyetemi docens
Természetvédelmi Állattani és Vadgazdálkodási Tanszék
Tel: 52/508-444/88064
E-mail: bihari@agr.unideb.hu

Kari TDT titkár: Dr. Gyüre Péter
egyetemi tanársegéd
Természetvédelmi Állattani és Vadgazdálkodási Tanszék
Tel: 52/508-444/88183
E-mail: gyurep@agr.unideb.hu

A Mezőgazdaság- Élelmiszertudományi és Környezetgazdálkodási Kar Tudományos Diákköri Tanács munkájával segíti a kar fő célkitűzésének elérését, a változó társadalmi és gazdasági kihívásokra reagáló módon, innovatív gyakorlatias képzés megvalósítását, melynek az egyik eszköze a tudományos diákköri munka.

 A karon működő tudományos diákköri tevékenység rendszeres bemutatkozási lehetőséget biztosít a hallgatók számára. Minden tanévben megrendezzük a Kari Tudományos Diákköri Konferenciát. Kétévente részt veszünk az Országos Tudományos Diákköri Konferencián, ahová a két időközi kari konferencia legeredményesebb résztvevőit delegáljuk.

Kari Tudományos Diákköri Konferenciáinkra meghívást kapnak a hazai és külföldi társintézmények is, így rendszeresen vesznek részt külföldi állampolgárságú hallgatók is rendezvényeinken, míg karunk hallgatói is több alkalommal képviselték intézményünket a társegyetemi diákköri konferenciákon (többek között Romániában Nagyváradon, Szlovákiában Nyitrán).

 Kari konferenciáink színvonalát emeli a külsős szakemberek rendszeres részt vétele a szakmai zsűrik munkájában, mely a gyakorlatorientált kutatások legfőbb záloga.

 A kari tudományos diákköri konferencián eredményesen szerepelt, helyezést elért hallgatók munkájukat beadhatják diploma vagy szakdolgozatként, amit a tanszéki bizottságok védés nélkül, jeles érdemjeggyel elfogadnak. Mindemellett lehetőség van a konferencián szerepelt hallgatók díjazására is. A Kari Tudományos Diákköri Konferencián az egyes tagozatokban bemutatott dolgozatok 50%-a jutalmazható I. II. ill. III. helyezéssel. Ezen felül - az 50%-os díjazási korláton belül - kiemelt díjak is kiosztásra kerülnek. Kiemelt díjat adott tagozaton belül a legmagasabb pontszámot elért dolgozatot bemutató hallgatónak ítélheti meg a Kari Tudományos Diákköri Tanács. Ilyen értelemben a kiemelt díj az I. helyezésnél magasabb rangúnak tekintendő.

 Kiemelt díjak:

 • Rektori díj
 • Centrumelnöki díj
 • DE AGTC Doktori Tanácsának díja
 • Dékáni díj
 • DE AGTC Tudományos Tanácsának díja

 A helyezéseken és a kiemelt díjakon kívül is van lehetőség különdíjak adományozására (akár a helyezett, akár a helyezést nem kapott hallgatók számára), amelyet a kari Hallgatói Önkormányzat, szakmai szervezetek, egyesületek ajánlhatnak fel. Különdíjként pénzjutalom, illetve tárgyjutalom felajánlása a jellemző, de előfordult már gyakornoki álláshely biztosítása is az intézményi diákköri konferenciái szerepelt hallgatók számára.   
 


DE OEC Tudományos Diákköri Tanács

honlap

A Tudományos Diákkör (TDK) az egyetemi hallgatók önkéntes szerveződése, tevékenysége az egyetemi képzés kötelező elfoglaltságon túli elemét képezi. A DE OEC TDK-nak tagja lehet a DE OEC bármelyik beiratkozott hallgatója, továbbá a DE más karainak és más egyetemek hallgatói is, amennyiben fogadásukra a DE OEC munkacsoportjai készek.

A TDK célja a hallgatók bekapcsolása az egyetem oktatási szervezeti egységeinek (esetleg más egészségügyi intézményeknek) oktató- és kutatómunkájába, betegellátó tevékenységébe, továbbá az ennek során elért eredmények számára szakmai nyilvánosság és megítélés biztosítása.

A TDK tevékenysége iránt érdeklődő hallgató jelentkezik annál az oktatónál, akinek irányítása mellett dolgozni kíván. A jelentkezés elfogadásáról a választott oktató, végső soron az intézetvezető dönt. A jelentkezés feltételeit az egyes intézetek (klinikák) maguk határozzák meg.

Szabályzat

A TDT működése

Tagok

Intézeti TDK felelősök

Ügyintézéssel kapcsolatos információk
 


Egészségügyi Kar

honlap

Tudományos Diákköri (TDK)-tevékenység az Egészségügyi Főiskolai Karon

   Főiskoláinkon folyó hallgatói tudományos munkának, a tudományos diákköri mozgalomnak múltja egyidős a főiskolával. A tudományos diákköri tevékenység a minőségi értelmiségi képzés fontos területe, a tehetséggondozás legfontosabb, legjelentősebb formája a hazai felsőoktatásban. Alapja a kötelező tananyag elsajátításán túlmutató hallgató-tanár műhelymunka, szakmai kapcsolat, amely már az alapképzés idején lehetőséget ad a hallgatóknak az önálló alkotó tevékenységre, egy-egy tématerület és az alkalmazható kutatási módszerek, eszközök mélyebb megismerésére, a kötelezőn túlmutató új ismeretek megszerzésére. Hozzájárul a hallgatók tudományos kutatói pályán való elindulásához, megtanít a kitartó munkára, s közben érvelni, vitatkozni, mások igazát megismerni, elfogadni, a felnőtt tudós nemzedéknek példát mutatva örülni más sikereinek, elért eredményeinek is
A tudományos diákköri konferenciák eddigi története, az elért diáktudományos sikerek, reméljük sokak számára megerősítették, hogy az új kihívások közepette, is folytatódik a nagy hagyományú TDK sikertörténete.

Szabályzat pdf
 


DE Bölcsészettudományi Kar

honlap

TDK-felelősök

BTK Tudományos Diákköri Tanácsának elnöke:
          dr. Pete László egyetemi adjunktus

Általános és Alkalmazott Nyelvészeti Tanszék:
          Bódog Alexa egyetemi tanársegéd

Angol-Amerikai Intézet:
         dr. Kalmár György egyetemi adjunktus

Filozófiai Intézet:
         Kelemen István egyetemi tanársegéd

Francia Tanszék:
         dr. Nagy Andrea egyetemi adjunktus

Germanisztikai Intézet:
         dr. Kricsfalusi Beatrix egyetemi tanársegéd

Klasszika-filológiai és Művészettörténeti Tanszék:
         dr. Szekeres Csilla egyetemi adjunktus

Kommunikáció- és Médiatudományi Tanszék:
         dr. Kálai Sándor egyetemi adjunktus

Magyar Irodalom- és Kultúratudományi Intézet:
         dr. Takács Miklós egyetemi adjunktus

Magyar Nyelvtudományi Intézet:
         dr. Tóth Valéria egyetemi docens

Néderlandisztika Tanszék:
         dr. Bozzay Réka egyetemi tanársegéd

Néprajzi Tanszék:
         Kovács László Erik

Neveléstudományok Intézete:
         Veressné dr. Gönczi Ibolya egyetemi docens

Olasz Tanszék:
         dr. Pete László egyetemi adjunktus

Politikatudományi Tanszék:
         dr. Szabó Szilárd egyetemi tanársegéd

Szociológia és Szociálpolitika Tanszék:
         Nagy Zita Éva egyetemi tanársegéd

Pszichológiai Intézet:
         dr. Mező Ferenc egyetemi adjunktus

Szláv Filológiai Intézet:
         dr. Agyagási Klára egyetemi tanár

Történelmi Intézet:
         dr. Lévai Csaba egyetemi docens
 


Természettudományi és Technológiai Kar

honlap

A Tudományos Diákkör (TDK) az egyetemi hallgatók önkéntes szerveződése, tevékenysége az egyetemi képzés kötelező elfoglaltságon túli elemét képezi. A DE TTK TDK-nak tagja lehet a DE TTK bármelyik beiratkozott hallgatója, továbbá a DE más karainak és más egyetemek hallgatói is, amennyiben fogadásukra a DE TTK munkacsoportjai készek.

A TDK célja a hallgatók bekapcsolása az egyetem oktatási szervezeti egységeinek oktató- és kutatómunkájába, tevékenységébe, továbbá az ennek során elért eredmények számára szakmai nyilvánosság és megítélés biztosítása.

A TDK tevékenysége iránt érdeklődő hallgató jelentkezik annál az oktatónál, akinek irányítása mellett dolgozni kíván. A jelentkezés elfogadásáról a választott oktató, végső soron az intézetvezető dönt. A jelentkezés feltételeit az egyes intézetek maguk határozzák meg.

Intézeti TDK felelősök

Biológiai és Ökológiai Intézet :
          Dr. Mészáros Ilona tanszékvezető egyetemi docens (immeszaros@unideb.hu)

Fizikai Intézet:
         Dr. Csige István tanszékvezető egyetemi docens (csige@atomki.hu)

Földtudományi Intézet:
         Túri Zoltán egyetemi tanársegéd (turi.zoltan@science.unideb.hu)

Kémia Intézet:
         Dr. Ősz Katalin egyetemi adjunktus (osz.katalin@science.unideb.hu)

Matematikai Intézet:
         Dr. Boros Zoltán egyetemi docens (zboros@science.unideb.hu).